Dla młodego nauczyciela.

 1. Przed nawiązaniem stosunku pracy przygotuj niezbędne dokumenty i przekaż dyrektorowi:
  1. wypełniony kwestionariusz osobowy,
  2. świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy, np. zaświadczenie z urzędu pracy o pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych,
  3. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. dyplom ukończenia studiów wyższych, podyplomowych.
  4. inne dokumenty, jeżeli obowiązek ich przedłożenia wynika z odrębnych przepisów, np. akta nadania stopnia awansu, jeżeli nauczyciel taki posiada, zaświadczenie o niekaralności (art. 11, art. 10 ust. 8a Karty Nauczyciela).
 2. Dyrektor wystąpi do Kuratora Oświaty o zgodę na zatrudnienie w przypadku:
  1. osoby niebędącej nauczycielem, a posiadające zdaniem Dyrektora odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia danych zajęć,
  2. nauczyciela nieposiadającego kwalifikacji wymaganych do zajmowania danego stanowiska
 3. Dyrektor wystąpi do organu prowadzącego o zgodę na zatrudnienie osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego
 4. Dyrektor skieruj kandydata na nauczyciela (pracownika) na badania lekarskie
 5. Najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy podpisz umowę o pracę.
 6. Dyrektor zorganizuj nauczycielowi (pracownikowi) szkolenie w zakresie bhp
 7. Dyrektor zapoznaj nauczyciela (pracownika) z niezbędnymi informacjami dotyczącymi funkcjonowania placówki.
 8. Dyrektor wyda nauczycielowi (pracownikowi) odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej niezbędne do wykonywania pracy na danym stanowisku
 9. Dyrektor powinien wyznaczyć nauczyciela (pracownika) opiekuna nad młodym pracownikiem.

W ciągu 7 dni od podpisania umowy o pracę

 1. Dyrektor zgłoś pracownika do ubezpieczenia społecznego
 2. Dyrektor poinformuj nauczyciela (pracownika) o warunkach zatrudnienia i może przekazać pisemny zakres obowiązków i odpowiedzialności.
 3. Dyrektor założy wymaganą dokumentację kadrową dotyczącą nauczyciela (pracownika)
 4. Nauczyciel może złożyć do Dyrektora plan rozwoju zawodowego.

Zapoznałeś się z podstawowymi dokumentami

 1. Statutem Szkoły /lub placówki, w której pracujesz/
 2. Podstawą programową
 3. Standardami wymagań egzaminacyjnych – jeśli dotyczą danego etapu kształcenia
 4. Wybranym program nauczania i podręcznikami.

 

Opracowałeś plan dydaktyczno – wychowawczy

 1. rozkład materiału, /plan wynikowy/
 2. przedmiotowy system oceniania
 3. plan wychowawczy /jeśli jesteś wychowawcą
 4. plan rozwoju zawodowego /jeżeli spełniasz warunki do rozpoczęcia/

Uprawnienia i świadczenia nauczycieli rozpoczynających pracę - Zasiłek na zagospodarowanie

Zasiłek jest pierwszym i jednorazowym świadczeniem przysługującym młodemu nauczycielowi. Ma do niego prawo nauczyciel, który zgodnie z art. 61 KN uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego:

- w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole;

- do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli oraz świadczonej na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenie, umowa o dzieło etc.);

-ma kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska.

Prawo to realizuje szkoła wskazana przez zainteresowanego jako podstawowe miejsce zatrudnienia. O przyznanie zasiłku nauczyciel musi wystąpić z wnioskiem, a więc nie jest on przyznawany z urzędu. Niezłożenie go w terminie, oznacza wygaśnięcie prawa do zasiłku (jest to termin, którego nie można przywrócić). Wysokość tego świadczenia stanowi równowartość dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

Zasiłek na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi, który jest zatrudniony w wymiarze nie niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć. Zasiłek podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole 3 lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.