Społeczny Inspektor Pracy

 

Koordynatorem oddziałowym jest Piotr Kumosiński (ZS nr 1 Sierpc)

Społeczni Inspektorzy Pracy są przy ogniskach:

Zarząd Oddziału ZNP przekazuje w formie plików akty prawne i opracowania potrzebne w działalności Zakładowych SIP oraz Prezesom ognisk ZNP do działalności związkowej. Jednocześnie informujemy, że zmiany w tych dokumentach będą na bieżąco aktualizowane.
Oto wykaz aktów prawnych:

 1. Ustawa Kodeks pracy - dział X – Bezpieczeństwo i higiena pracy.
   http://www.hrc.pl/index.php?dzid=85&;did=201 
 2. Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy,  http://www.zzjg-anna.com/pliki/ustawa-o-panstwowej-inspekcji-pracy.pdf 
 3. Ustawa o Społecznej Inspekcji Pracy,
   http://www.idn.org.pl/sonnszz/spoleczn.htm 
 4. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
   http://www.codziennikprawny.pl/uploaded/akty_prawne/80.pdf 
 5. Ustawa o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych w szczególnych okolicznościach,
   http://www.abc.com.pl/serwis/du/2002/1674.htm 
 6. Uchwała Rady Państwa w sprawie wytycznych do działalności Społecznych Inspektorów Pracy,
   http://poprzednia.uj.edu.pl/ZSIP/pdf/051.pdf 
 7. Ustawa o Związkach Zawodowych,
   http://www.idn.org.pl/sonnszz/zwiazki_zaw.htm 
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów ,w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy,
   http://www.abc.com.pl/serwis/du/2009/0870.htm 
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
   http://poprzednia.uj.edu.pl/ZSIP/pdf/005.pdf 
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów sprawie wykazu chorób zawodowych, szczegółowych zasad postępowania w sprawach zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych oraz podmiotów właściwych w tych sprawach,
   http://www.codziennikprawny.pl/uploaded/akty_prawne/217.pdf 
 11. Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie wysokości kwot jednorazowych odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej,
   http://www.infor.pl/monitor-polski,rok,2010,nr,10/poz,103,obwieszczenie-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-w-sprawie-wysokosci-kwot.html 
 12. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy,
   http://www.abc.com.pl/serwis/du/2004/2298.htm 
 13. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
   http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/ocena_ryzyka_zawodowego/doc/02_pog.pdf 
 14. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
   http://www.abc.com.pl/serwis/du/2007/1420.htm 
 15. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy,
   http://www.legeo.pl/prawo/rozporzadzenie-ministra-pracy-i-polityki-spolecznej-z-dnia-8-listopada-2010-r-zmieniajace-rozporzadzenie-w-sprawie-statystycznej-karty-wypadku-przy-pracy/?on=07.12.2010 
 16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe,
   http://www.abc.com.pl/serwis/du/1998/0973.htm 
 17. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
   http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20101410950 
 18. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy,
   http://www.osz.pl/pdf/przepisy/1996_Dz.U.Nr69poz.332.pdf 
 19. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
   http://www.abc.com.pl/serwis/du/2005/0645.htm 
 20. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób,
   http://lex.pl/serwis/du/2002/1121.htm 
 21. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki,
   http://www.abc.com.pl/serwis/du/2008/0288.htm 
 22. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania,
 23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,
 24. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
 25. Ramowe wytyczne Prezydium Zarządu Głównego ZNP – Społeczna Inspekcja Pracy /procedura wyborów ZSIP/
 26. Wytyczne Prezydium Zarządu Głównego ZNP – /struktury SIP/,
 27. Społeczna Inspekcja Pracy – opracowanie całościowe ZG ZNP
 28. Społeczny nadzór nad warunkami pracy oprac. Wacław Bojnowski /PIP/
 29. Poradnik Społecznego Inspektora Pracy /Informator/ opracowanie – Tomasz Rutkowski /PIP/